CEO Trần Kim Hân đại diện cho thương hiệu Chicy Belli tham gia tọa đàm tại sự kiện BEAUTY JET season 3 2022